Projektek


MURARÁTKA BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE


MURARÁTKA KÖZSÉG 047/6 HELYRAJZI SZÁMÚ KÜLTERÜLETI FÖLDÚT SZILÁRD BURKOLATTAL VALÓ ELLÁTÁSA, VALAMINT A 047/4 HELYRAJZI SZÁMÚ KÜLTERÜLETI FÖLDÚT FELÚJÍTÁSA


Kedvezményezett neve: Murarátka Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt címe, azonosító száma:
Murarátka Község 047/6 helyrajzi számú külterületi földút szilárd burkolattal való ellátása, valamint a 047/4 helyrajzi számú külterületi földút felújítása
1826652231
Projekt teljes összege: 32.605.342 Ft
Szerződött támogatás összege: 29.344.788 Ft
Önerő összege: 3.260.554 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Projekt befejezési dátuma: 2019. 04. 30.

A projekt célja:

Az építés célja Murarátka Község 047/6 hrsz.-ú külterületi földút szilárdburkolattal való ellátása, valamint a 047/4 hrsz.-ú területeken haladó mezőgazdasági út természetbe illő zúzottkővel való kiépítése, illetve korszerűsítése, padkafolyóka építésével az utak melletti területek megközelítésének komfortnövelésével, illetve az időjárási viszonyokból származó tényezők kizárásával.

A projekt bemutatása:

A projekt teljesítésével megvalósult a 047/6 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi földút stabilizálása és aszfaltréteggel történő ellátása, továbbá a 047/4 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi földút rekonstrukciója. A fejlesztés hatására javultak a helyben gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások és a településen élők közlekedési feltételei, a gépjárművek amortizációs költségei csökkenő tendenciát mutatnak majd az egységnyi üzemanyagköltségekkel egyetemben. Az eddigi nehéz összeköttetés hatékonyabbá vált, így szolgálva a település külterületének jobb és gyorsabb átjárhatóságát, mely biztonság technikai (tűzoltóság, katasztrófavédelem) szempontból is előnyös változást jelent Az innovatív beruházás, a feljavított minőségi földút, valamint az újonnan kialakított aszfaltosút kedvezőbb, rendezettebb településképet mutat.

A projekt lezárult. A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2019. január 31.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap internetes oldala: https://ec.europa.eu/agriculture/

 

Projekt címe: Kisállattartási szociális földprogram Murarátkán

(előnevelt csirke kihelyezése)
A település bemutatása


Murarátka lakosságszáma 240 fő, ebből a 19-62 évesek száma 148, a 65 év felettiek száma: 59 fő. A település Letenye mellett fekszik, ahol határátkelő működik, ami a Horvátországgal való közvetlen kapcsolatot teszi lehetővé. A település lakossága elöregedő, gyorsan fogyó, a fiatalok elvándorlása figyelhető meg. A településen szegregált településrész nincs. Az önkormányzat kapcsolódva a közfoglalkoztatási programhoz, segít a hátrányos helyzetben lévőkön. Jelenleg 6 fő dolgozik az önkormányzatnál közfoglalkoztatottként. A település életében nagy jelentősége van a falugondnoki szolgálatnak, amelyhez rendelkezésre áll egy gépjármű. Ezt a gépjárművet a Magyar Falu Program pályázat keretében szeretnénk lecserélni. Néhány vállalkozás működik a településen, élelmiszerbolt és vendéglátó egység sincs a településen, így a lakosok többnyire Letenyére járnak vásárolni. Hetente csütörtökön délután visszük az időseket bevásárolni Letenyére a falugondnoki gépkocsival. A településen semmilyen intézmény nem működik, a helyben foglalkoztatás minimális. A háziorvos hetente egy alkalommal keddi napon rendel a településen, a többi napon Letenyére kell menni orvosi vizsgálatra. A településen nincs kiépített szennyvízhálózat, nincs vezetékes gáz. A kábeltévé szolgáltatás is megszűnt, így a fontosabb, lakosságot is érintő információk papír alapon kerülnek kiküldésre valamennyi háztartásba, de természetesen az internetet is használjuk az információk továbbítására.


A program általános céljai, tervezett futamideje


A szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének és életminőségének javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyek növelése, a háztartás megélhetési gondjainak enyhítése, szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek aktivizálása. A kedvezményezettek foglalkoztathatóságának javítása, a munkanélküliek munkaképességének megőrzése, hogy újra aktívvá és munkájuk iránt felelősséget érző egyénekké váljanak. Esetleg őstermelővé válás segítése. A program tervezett futamideje: 2020. március 1-től 2021. június 30-ig.A program célcsoportja, a kedvezményezettek köre, a bevont személyek/családok kiválasztásának szempontjai


A program célcsoportjai a munkanélküliek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az aktív korúak ellátásában részesülők, a megváltozott munkaképességűek és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők, valamint a közfoglalkoztatottak. A szociális rászorultság mellett a kisállattartáshoz/növénytermesztéshez szükséges feltételek megléte is rendeleti előírás. A programra jelentkező családoknál környezettanulmány lefolytatására kerül sor, amely keretében ellenőrzésre kerül, hogy rendelkezésre állnak-e az állattartáshoz szükséges feltételek, a család szociális rászorultsága fennáll-e. A rendeleti előírásoknak való megfelelés és a környezettanulmány tapasztalatai alapján kerülnek kiválasztásra a programban résztvevő személyek.


A támogatásból 15 rászoruló, az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő családot terveztünk támogatásban részesíteni. Az előzetes árajánlat alapján bruttó 700 Ft-ért 1 db előnevelt csirkét, bruttó 150 Ft-ért 1 kg nevelőtápot tudunk beszerezni, amennyiben gazdasági okokból jelentős áremelés/csökkenés nem következik be. Egy családnak 39.750 Ft összegű támogatást terveztünk juttatni, amely 30 db előnevelt csirke és 125 kg nevelőtáp biztosítását jelentette.

A csirkék és a táp az állategészségügyi előírásoknak megfelelnek, beszerzésük hatóságilag ellenőrzött helyről történik. A rendelkezésre bocsátott csirkék háztáji körülmények között jól nevelhetők. Olyan fajta csirkék kerülnek kihelyezésre, amelyek magas növekedési eréllyel rendelkeznek. A csirkék tartása a jövőben biztosítja majd a családok részére a tojáshozamot és a húsellátást is.

.

A munkanélküliek munkaképességének megőrzése fontos, hiszen így újra aktívvá és munkájuk iránt felelősséget érző egyénekké válnak. Lényeges hatás a célcsoport anyagi gondjainak enyhítése, szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének segítése, életminőségük javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyek növelése, háztartás megélhetési gondjainak enyhítése, szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek aktivizálása. Szorgalmazzuk, hogy az előnevelt csirkék egy része tovább tartásra kerüljön, hogy a háztartásban Pl. a tojásfelhasználást a saját tyúkok által biztosítsák.

ELŐADÁSOK TEMATIKÁJA


2 óra: A házityúkok fajtái; Tudnivalók a tyúkokról, szaporításuk; A baromfitartás feltételei (ólak nagysága, eszközök milyensége, minősége)

2 óra: A tyúkok ellátása, tápfajták (etetés, ivóvízminőség, vitaminok, tojótáp kérdésköre)

2 óra: Baromfi betegségei (korai felismerés, szükséges intézkedések, intézkedés tömeges fertőzés esetén)

2 óra: Házias jellegű, egészséges ételek tojásból és baromfiból (előadás receptötletekkel)

2 óra: Gyakorlati foglalkozás: kisállat tartás bemutatása


A program működtetéséhez rendelkezésre álló személyi feltételek ismertetése, a folyamatsegítő szakember bemutatása


Személyi feltételek:

1 fő kapcsolattartó főiskolai végzettségű Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

1 fő szociális ügyintéző középiskolai végzettségű Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

1 fő agrármérnök egyetemi végzettségű külső szakember

1 fő folyamattanácsadó egyetemi végzettségű külső szakember

Polgármester főiskolai végzettségű Murarátka Önkormányzat

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési megállapodás alapján

A folyamatsegítő szakember általános agrármérnök, mérnök tanár, Keszthelyen szerezte meg végzettségét a PATE Georgikon Mg. Tuk. karon 1995. évben és 1997. évben. Különböző takarmány forgalmazó cégeknél végezte tevékenységét, jelenleg egyéni vállalkozóként broiler tenyésztő.


A kedvezményezettek rendelkezésére álló mezőgazdasági területek, eszközök és ingatlanok bemutatása.


A település teljes egészében családi házas, falusias jellegű. A lakóházaknál található gazdasági udvar, telek is, amelyeket felújítással, illetve megműveléssel aktív gazdasági területté lehet alakítani. A kedvezményezettek az állattartáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkeznek. A tyúkólak minősége változó, néhány helyen fából, másutt téglából készültek. Ezek mindenütt alkalmasak arra, hogy bennük a 20 csirkét is tyúkká neveljék. Sok családnál még kb. 60 darabig is bővíthető az állomány. A rászoruló családok mindegyikénél zárt udvarrész, vagy az ólhoz kapcsolódó terület áll rendelkezésre. Mindenhol biztosított az állatok szabad mozgástere. A családi házakhoz úgynevezett hátsó kert is tartozik, ahonnan zöld táplálékhoz juthatnak a kisállatok.


A célcsoport bevonására és segítésére alkalmazott módszerek bemutatása, a folyamatsegítői tevékenység ismertetése.


A célcsoport bevonására a szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet alapján kerül sor. A szociális földprogram meghirdetéséről a képviselő-testület évente határozattal dönt. A részvételi feltételekről a településre kijuttatott szórólapokból értesül a lakosság, mivel nincs már kábeltévés rendszer, illetve az idősebbek nem használják az internetet. Együttműködési megállapodást kötöttünk a településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a projektbe kapcsolódás lehetőségeiről ők külön értesítik az általuk képviselt nemzetiséghez tartozókat. A felhívás kifüggesztésre került a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján is, hogy az egyéb ügyintézésre ide érkező ügyfelek is olvashassák. A részvétel iránti kérelem kitöltését segíti az önkormányzati hivatalban a feladatellátásra kijelölt szociális osztályvezető és szociális ügyintéző. A folyamatsegítő a program ideje alatt folyamatosan a programba bevontak rendelkezésére áll.

Telefonon és e-mailban bármikor elérhető, a feltett kérdésekre válaszol. A folyamatsegítő közreműködik a programba bevontak kiválasztásában, a környezettanulmányok elkészítésében, a csirkék kiosztásában és a csirkenevelés időszakában személyes látogatásokat is tesz az érintett családoknál tanácsadás és nyomon követés céljából. Ezen kívül folyamatos kapcsolatot tart az illetékes állatorvossal és az önkormányzattal, az esetleges szerződésszegést azonnal jelzi.


Időbeli ütemezés

.

Megállapodások megkötése a program kedvezményezettjeivel 2020. július 31-ig. Folyamatsegítő mentor bevonása a programba, szerződéskötés 2020. július 31.

Tájékoztató előadások 2020. szeptember 2020. november 2020. december 2021. január

2021. február

Előnevelt csirkék és a táp kihelyezése 2020. július 31-ig

Folyamatos mentorálás 2021. június 30-ig

Projekt zárása 2021. június 30.

A program tervezett költségvetése:


Takarmány, táp: 15 család, családonként 125 kg táp, egységár: 150 Ft/kg bruttó összeg

Mindösszesen: 281.250 Ft


Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)

10 órában előadás szervezése (100.000 Ft, 10 ezer/óra), és folyamatos tanácsadás (összesen bruttó 100.000 Ft) Mindösszesen: 200.000 Ft


Állatok beszerzése: Előnevelt csirke 450 db, egységár: 700 Ft, családok száma: 15

Mindösszesen: 315.000 Ft

Projekt tervezett összköltsége: 796.250 Ft


A beadott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, de az igényelt összegnél kevesebb támogatási összeget kapott településünk.

Döntési kikötés volt: a program a szakmai tartalom és a programba bevont családok számának változatlanul hagyása mellett, a költségvetés arányos csökkentésével támogatható.


A döntési folyamat alatt figyelemmel a rendkívüli helyzetre is az előnevelt csirkét a vállalkozó már nem tudta biztosítani az eredetileg tervezett áron. (Mellesleg egy kicsit meg is nőttek a csirkék. Jelenleg a környéken nagyon nehéz már előnevelt csirkét beszerezni.) Így a költségvetésünket át kellett dolgozni figyelemmel az áremelkedésre és a megítélt támogatás összegére is.


Az eredetileg kért támogatási összeg az előbb említett 796.250 Ft, az elnyert támogatási összeg 600.000 Ft. A költségvetési elemei így a következőképpen alakulnak: 15 család részére 20 db csirke, melynek egységára 770 Ft/db. A 15 család részére 75 kg táp kerül kiosztásra 151 Ft/kg egységáron. Az oktatás és tanácsadás díja nem változott, az továbbra is összesen 200.000 Ft. Így a tényleges költség 600.875 Ft, melyből a támogatás 600.000 Ft, önerő 875 Ft. Az időbeli ütemezésnél a kiosztás határideje maradt 2020. július 31-ig, a folyamatsegítővel a szerződéskötés 2020. augusztus 31-ig történne meg.A délután folyamán két család látogatását terveztem, amely közül az egyik család roma család és mindketten közmunkásként dolgoznak az önkormányzatnál. A másik család nem roma család, mindketten már nyugdíjasok.


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!