Inkey család. (Pallíni).

Azokhoz, mik e családról az V. köt. 245. lapján közöltettek, most következő bővebb és teljesebb ismertetés járúl. A pallíni Inkey család magát a Dunántúl ismert inkei Loránth családdal egy közös törzsből eredezteti, e szerint hajdani neve ennek is Loránth volt, mely helyett utóbb a XVII. század végén a hangzatosabb Inkey nevet (mely előbb praedicatum volt) vette használatba.

Az inkey Loránthok családa, mely e néven a kisebb birtokú nemesség sorában Zala megyében Aranyodon, úgy Loránthazán most is él, hajdan tekintélyes szereppel birt. Soprony megyének az 1505-dik évi rákosi országgyűlésre Loránth Mihály volt egyik követe. * Loránth Miklós 1538-ban kanizsai porkoláb volt. * Ugyan ez időben (1539.) élt Loránth Farkas, kinek neje Aranyányi Dora volt. * 1553-ban élt inkei Loránth Miklós, ki bedeghi Nyáry János nővérét Magdolnát vévén nőül, Kovalóczot kapta, és gyermekei voltak: Pál, Sandrin, Mihály, Gábor, Farkas, János. * Most nevezett Mihálynak neje volt Révay Borbála.

Loránth Kristóf 1550-ben Sopron táján szerepelt *

Inkei Loránth Ferencz 1596-ban a pozsonyi kamara tanácsosa és egyszersmind titoknoka volt *. Ugy látszik ő volt Nyitra megyei Szakolczai harminczados is, kinek sirköve a szakolczai templomban látható. Inkei Loránt Borbála 1606-ban Viszkelethy Tamás özvegye volt. * Péternek 1690. táján neje báró Recsiczky Éva, utóbb Madocsányi Lászlóné volt.

Mint mondók, – az inkei Loránth családból kiválván az Inkey ág, belőle a mostani Inkey család származott. Inkey János légrádi, és mezei császári kapitány volt 1704-ben, kit Károlyi Sándor Rákóczy párti tábornok régi tanúlt vitez ember-nek jellemez. * Ezen Jánosnak fia, vagy testvére lehetett * azon Inkey Ferencz, kinek életkora a XVII. század végére (1680.) terjed föl, és kitől az általam is átvizsgált családi iratok szerint hitelesen származott le a pallíni Inkey család, mint a következő lapon látható.

A családfa élén álló I. Ferencz már birt Petriben. Egyik fia György 1693-ban Rigyáczon meggyilkoltatván, csak leányai maradtak, másik fia János még a XVII. század végén nádori adományt vitt Rigyácz, Petri, Esztregnye helységbeli birtokaira. Majd megszerezvén a fiu-örökös nélkül elhalt gyöngyösi báró Nagy Ferencz leányaitól (Iharos) Berény, Sormás, Ujudvar, Iharos és Miháld, Borsfalva Szepetnek, Szent-Pál városokat, Zegedeő, Gercise, Kis-Lagd, Bikallya, Czinegefölde, Mánfa (v. Mártha) Almásszegh, Mikefalva, Bánfalva, Erdősfalva, Geresfalva, Sömjenfölde, Bajcsa, Csákány, Csamaháza, (vagy Csemeháze) Rátk, Ujnép, Zsigárd, Vencze, (vagy Vinczéd), Gyánócz, A. Kerecsény, A. Bagotha, Vajda, Csicsó, Illeő, Ságh, Ikled, Magasd, Mindszent, Eger völgye (v. Egresd), Mártonfalva, Dénes, Misefa, Ságod, Puha, Egyed, Baglyad, Fazekas, Keresztúr és Sokoród, Puszta Gerenye, Páld és Theöl Zala és Somogy megyei faluk és pusztákbeli birtokokat, és ezek közt az előnevet adó Pallin helységet is, azokra III. Károly királytól 1721. oct. 3-án adományt nyert, és pedig még Inke Loránth néven, csak utána vette föl a család a pallini Inkey nevet. Nevezett János 1717–32. zalai alispán volt, már 1735-ben kir. tanácsos. 1747-ben tett végrendeletet, és azon évben meg is halt. Egyik leánya b. Sennyeyhez ment férjhez, három apáczává lett. Fiai közül kettő I. Gáspár és I. Boldizsár két ágra terjeszté a családot; amannak ága iharos-berényi, ennek ága pallini ágnak nevezhető fő birtokaik után.

I. tábla.

I. Ferencz 1680–1703. (Horváth Dorottya.); I. János 1717–32. zalai alisp. 1735. kir. tan. † 1747. (Szegedy Mária.); György † 1693.; Zsuzsi.; Ilona.; N. (Draskovichné.); Mária (raszinyai Bocskay.); Petronella (b. Sennyey Antal özv. 1784.) I. Gáspár tábornok † 1776. (olasz nő.); Skolasztika 1740. orsolya apácza Pozsonyban.; I. Boldizsár sz. 1726. † 1792. zalai alisp. kir. tan. (1. sz. Nagy Julia 2. Ürményi Kata. 3. f. Kelcz Eleonora. 4. Hojen Magdolna.); Folytat. a II. táblán.; Ágnes apácza 1744.; Eszter apácza 1738.; Pál paulinus. †; II. Fer. †; Károly 1800-7. Somogyi alisp. kir. tan. (Jeszenovszky Anna.); Inocentia (b. Greven.); Mária (b. Sennyey Pál.); Jozéfa (b. Majtény József.); Franczka.; I. Antal † 1830. táblabiró (tarródházi Kis Jozéfa) Iharos-Berényben.; III. János † 1808. cs. kir. kamarás (gr. Hodicz Janka.); József tbiró 1845. (gr. Batthyány Gábriella.), István.; II. László.; Zsigmond 1847. Somogyi köv. (gr. Batthyány Antónia); Ifigénia.; Anna.; Lajos.; Vincze † 1831.; Béla.; II. Antal.; Gábriella.;

II. tábla.

I. Boldizsár, ki az I. táblán. sz. 1726 † 1792. kir. tan. alispán. (1. szalapataki Nagy Julia. 2. Ürményi Kata † 1772. 3. fül. Kelcz Eleonora † 1787. 4. Hojen Magdol. özv. 1793.; 1-től Imre sz. 1753. † 1813. zalai alisp. kir. tan. (1. Jeszenovszky N. 2. gr. Széchen Antónia.); Mária 1772-t. (tóti Lengyel Antal.); Zsófia 1773-t. (Somsich Antal.); 1-től II. Imre sz. 1784. † 1848. zólyomi főisp. (nkéri Kiss Jozéfa.); Ferdinand sz. 1829. jun. 11. 1860. kőrösi alisp. köv. (gr. Deym Ludmilla.); Ferdinanda.; Gábriella.; 2-tól Julia (b. Bedekovics Fried.); Menyhért sz. 1771. † 1796.; 3-t. Ferencz sz. 1775 † 1836 követ 1812. (b. Triangi Carolina.); Carolina (zalabéri Horváth Eduard.); I. Ádám sz. 1778. † 1845. (Rayky Mária.); Ottilia (b. Bretschneider Fridrik.); II. Gáspár sz. 1800. † 1854. volt alszbiró (Gludovácz Mária.); I. László.; Ádám v. képviselő 1861.; Kálmán.; II. Já- † 1842. oct. 30. (b. Majthényi Erzse.); Eduard sz. 1803. tábornok 1856. auszt. báró.; Sándor (Csúzy Antonia.); Melánia (b. Duka György.); Edmund (gr. Keglevich Gizella.); Margit.; Eugén.; Kázmér (gr. Berchtold Eleonora.); János v. honv.; Szidónia (Csányi Elek.); Amália (Sényi Gábor.); II. Boldizsár 1794. tanuló.; Jozéfa 1793. (Adamovics Antal.);


I. Gáspár katonai pályát választván, már 1756-ban a Dessewffy ezred ezredese, 1772-ben tábornok volt. Meghalt 1776-ban. Nőül egy olasz nemes hölgyet vévén, attól leányain kivül egy fia Károly maradt. Ez Somogy megyének 1790. 1802. és 1805-ben orszgyülési követe, 1800–1807-ig első alispánja volt; közben 1801-ben az insurrectionális időkben tett érdemeiért királyi tanácsos lett. Egyik fia III. János meghalt 1808-ban, nejétől gr. Hodicz Jankától utóda nem maradt. másik fia I. Antal 1800–1803. Somogy megye szolgabirája, majd 1806-ig első aljegyzője volt, utóbb mint táblabiró vett részt a közügyekben, és nevezetes kiküldetésekben használtatott, a kaposvári deák iskola alapjához nevezetes összeggel járult. stb. Meghalt 1830. Iharos-Berényben. Gyermekeit, kik közül Zsigmond az 1847/8. évi ország gyülésen Somogy megye követe volt, a táblázaton láthatni.

I. Boldizsár szü. 1726-ban. Zala megyének volt 1755–57-ben másod alispánja, egyszersmind kir. tanácsos. Családjának roppant sok vagyont szerzett, Horvát országban megvette Gaisruk grófoktól a Raszinyai uradalmat, K. és N. Récsényt szerzette Nádasdy Terézától és Draskovicsné nővérektől, Orosztonyt Farkas családtól, továbbá Muraközben Beliczát, az egykori Zrínyiféle birtokot, ugyan ott gróf Althantól Dubravát, végre Soprony megyében a Ramóczi és Sajtóskáli urodalmat és a sárvári urodalmat a Szluha családtól. Meghat 1792-ben kora 66. évében. Négyszer házasodott (mint a családfán látható) és három házasságából gyermekei maradtak.

Az első házasságból fia I. Imre szül. 1753. Zala megyének alügyésze volt 1781-ben, utóbb (1798-ban) kir. tanácsos. Meghalt 1813-ban kora 60. évében. Első nejétől fia II. Imre szül. 1784-ben; 1809-ben franczia fogságban volt. 1820–29-ben zalai alispán. 1843-ban zólyomi főispán és kir kamarás. meghalt 1848. febr. 10-én. Egyetlen fia Ferdinand (szül. 1829. jun. 11-én) 1860/1-ben Kőrös vármegye alispánja és azon megyének a zágrábi orsz. gyülésen követe volt. Nejétől sztriteczi gróf Deym Ludmillától gyermekei a táblán láthatók.

A második házasságból (I. Boldizsárnak) fia Menyhért sz. 1771. nov. 10-én Iharos-Berényben. Meghalt Bécsben 1796-ban kora 25. évében.

A harmadik házasságból fiai: a) III. Ferencz (szül. 1773. † 1836. kora 61.) 1812-ben Zala megye orsz. gyülési követe volt, kinek b. Triangi Carolinától csak egy leánya Carolina zalabéri Horváth Eduárdné maradt. – b) I. Ádám (szül. 1778. oct. 5-én Kőszeghen, és meghalt 1845. febr. 19-én Nagy-Récsén, kora 67. évében). Nejétől rajki Rajky Máriától maradt egy leánya és egy fia II. Gáspár, (szül. Nagy-Récsén 1800.) Zala megyének 1824–28. alszolgabirája, azután táblabirája. Meghalt ugyan ott 1854. febr. 4-én kora 54. év. Nejétől petőházi Gludovácz Máriától maradtak fiai I. László, II. Ádám 1861-ben országgyül. képviselő, és Kálmán. – c) II. János meghalt Pallinban 1842. oct. 30-án. Nejétől b. Majthényi Erzsétől fiai I. Eduard (szül. 1803.) cs. kir. tábornok, 1856-ban ausztriai báróságra emeltetett. 2. Sándor. 3. Edmund. 4. Kázmér. 5. János volt honvéd tiszt, – és két leány. – d) II. Boldizsár nőtlen korában halt el.

A család czímere – mint a metszvény is ábrázolja – a paizs kék udvarában hármas halmon ágaskodó koronás oroszlán, első jobb lábával buzogányt, a másikkal levágot török fejet tartva. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, szintén buzogányt tartva, kétfelől két kiterjesztett fekete sas szárny között. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.